چشم انداز واحد تحقیقات سلامت زنان

چشم انداز (Vision)

در افق برنامه با توکل و اتکاء بر خداوند متعال واحد تحقیقات سلامت زنان توانسته است در زمینه ایجاد یک واحد تحقیقاتی نوآور با انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در امر سلامت زنان و تربیت محقق به منظور حفظ ارتقاء سلامت زنان جامعه.

ارزش ها (Values)

 سلامت زنان از مفاهیم زیر بنایی در توسعه امر سلامت و زنان بعنوان پرورش دهندگان نسل های بعدی عمیقاً با سلامت سایر افراد پیوند دارد.

 دستیابی به کارآمدترین و ایمن ترین خدمات سلامت زنان بدون تحقیقات بنیادی و کاربردی میسر نخواهد بود.

 عمده ترین چالش های سلامت زنان با ارائه خدمات سلامت باروری ماماها مرتفع می شود.

 ماماها هزینه اثربخش ترین ارائه دهندگان خدمت به گروه های آسیب پذیر زنان و کودکان هستند.