طرحهای تحقیقاتی پایان یافته ۹۷

 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال ۹۷

 

شماره طرح عنوان طرح مجری طرح

۲۹۵۰۲۶

بررسی تاثیر حمایت معنوی- مذهبی به شیوه  الکترونیک بر خودکارآمدی و ترس از زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهر اصفهان

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۵۰۵۴

بررسی مقایسه ای هوش معنوی  در زنان باردار پر خطر و کم خطر و ارتباط آن با حس انسجام و ترس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهراصفهان

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۴۲۲۸

طراحی، اجرا و بکارگیری تکنیک نمایشی بر سرعت عمل و رضایت دانشجویان مامایی در اداره مراحل زایمان: گامی به سوی ارتقای سطح مراقبت و سلامت از زنان باردار در محیط لیبر

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۴۱۴۷

بررسی تاثیر تمرین با توپ زایمانی در دوران بارداری بر خودکارآمدی و درد زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۴

شهناز کهن