اهداف واحد تحقیقات سلامت زنان

 

۱-  توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی در فیلد سلامت زنان

۲-انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در فیلد سلامت زنان در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه در زمینه سلامت زنان

۳- توسعه دانش خدمات مربوط به سلامت زنان مبتنی بر شواهد

۴- توسعه راهکارهای به کارگیری یافته های تحقیقات در ارتقاء سلامت زنان

۵- انتشار اطلاعات به دست آمده از تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت زنان