معرفی واحد تحقیقات سلامت زنان

 این واحد از سال ۱۳۹۴ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقر در (دانشکده پرستاری و مامایی، مجموعه مراکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی) شروع به کار نموده و با کمک های همه جانبه به پژوهشگران در سه حیطه پیشگیری، درمان و بازتوانی، در جهت نیل به بهبود سلامت بانوان ایرانی تلاش می نماید.