رسالت

مأموریت (Mission) واحد تحقیقات سلامت زنان به عنوان اولین واحد تحقیقاتی در کشور ایجاد شده است تا از طریق ارتقاء در امر پژوهش، آموزش و ارائه یافته های کاربردی با شیوه های از جمله انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی، توانمندسازی گروه های علمی، افزایش همکاری های درون بخشی و بین بخشی، افزایش دانش بهداشتی جامعه، افزایش مهارت های منطقه ای و بین المللی در جهت ارتقاء سلامت زنان و جامعه قدم های مؤثری بردارد.