previous pauseresume next

                                                                          

طرح های پایان یافته

ردیف عنوان نویسنده طرح کد مصوب
۱ طراحی و راه اندازی نرم افزار بانک اطلاعاتی ثبت و ارزیابی زخم در مرکز تحقیقات ترمیم زخم مهین معینی ۲۹۵۲۴۴
۲ بررسی وضعیت اجرای مراقبتهای تنفسی در بخش های ویژه بیمارستان منتخب دکتر احمد رضا یزدان نیک ۲۹۵۰۱۳
۳ بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش آموزش تریاژ "نمایه شدت اورژانس" به روش الکترونیک و کارگاه آموزشی بر میزان آگاهی و رضایت پرستاران اورژانس بیمارستان هاي جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳ دکتر احمد رضا یزدان نیک ۲۹۴۰۸۳
۴ تببین عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی محیط آموزش بالینی دکتر پروانه اباذری ۲۹۳۱۹۳
۵ بررسی ارتباط نگرش معنوی با کیفیت زندگی بیماران استومی مراجعه کننده به مراکز دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان سمیرا عباسی ۲۹۴۱۷۲
۶ بررسی تاثیر اریکولوتراپی بر درد و برخی ویژگی های زایمان و پیامد آن در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال ۹۱-۹۲ محبوبه والیانی ۲۹۳۰۸۹
۷ کشف تجارب دانشجویان و مدرسین پرستاری از مشکلات آموزش بالینی و راهکارهای بهبود آن صدیقه فرضی ۲۹۵۰۶۳
۸ بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر وضعیت سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵ علیرضا دشتی ۲۹۵۱۱۷
۹ بررسی تاثیر ارزشیابی عملکردبالینی الکترونیک بر دیدگاه دانشجویان اتاق عمل دکتر احمد قدمی ۲۹۵۱۹۹
۱۰ بررسی تجارب مادران ساروگیت محبوبه تائبی ۲۹۲۲۱۳

صفحه‌ها