طرح های پژوهشی پایان یافته

 

ردیف

عنوان طرح

کد مصوب

۱

بررسی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی زنان میانسال شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

۲۹۴۱۶۶

۲

تبیین تجارب زوجین از رضایت زناشویی طولانی مدت و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه پدیدار شناسی

۲۹۵۰۲۱

۳

بررسی تأثیر حمایت مذهبی-معنوی به شیوه الکترونیک بر خودکارآمدی و ترس از زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهر اصفهان

۲۹۵۰۲۶

۳

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر آگاهی، نگرش و میزان فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام علی علیه السلام شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

۲۹۵۰۱۸

۴

بررسی تاثیر خودمراقبتی بر سلامت عمومی زنان آسیب پذیر تحت پوشش معاونت بهداشت و بهزیستی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

۲۹۵۰۳۵

۵

بررسی رابطه هوش معنوی با حس انسجام و ترس از زایمان در زنان باردار پرخطر مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

۲۹۵۰۵۴

۶

بررسی تأثیر آروماتراپی اسطوخدوس به روش استنشاقی بر برخی از عوارض یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال ۹۶-۱۳۹۵

۲۹۵۰۵۵

۷

ارتباط نتایج مثبت کاذب غربالگری سندرم داون با پیامدهای ضد بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک های پره ناتال مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵

۲۹۵۱۶۰

۸

تأثیر روش ارزشیابی  DOPS (مشاهده مستقیم مهارتهای عملی) بر رضایت و یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۹۵۲۴۹