اعضا

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر زهرا برومندفر

سرپرست واحد تحقیقات سلامت زنان

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDمامایی

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

۲

دکتر فریبا طالقانی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDپرستاری

taleghani@nm.mui.ac.ir

۳

دکتر اشرف کاظمی

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

kazemi@nm.mui.ac.ir

۴

دکتر شهناز کهن

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

kohan@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر زهرا بهبودی مقدم

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDبهداشت باروری

Behboodi@tums.ac.ir  

۶

دکتر مهناز نوروزی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDبهداشت باروری

noroozi@nm.mui.ac.ir

۷

دکتر مریم کیان پور

عضو هیئت علمی نیمه وقت

phD علوم بالینی

kianpour@mail.mui.ac.ir

۸

 دکتر میترا صوابی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDبهداشت باروری

M_savabi@nm.mui.ac.ir

۹

محبوبه تائبی

عضو هیئت علمی تمام  وقت

فوق لیسانس مامایی

M_taebi@nm.mui.ac.ir

۱۰

نفیسه سادات نکویی

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانس مامایی

nekuei@nm.mui.ac.ir