previous pauseresume next

                                                                          

چشم انداز

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به عنوان کانون پژوهش در حیطه مراقبت های پرستاری و مامایی فعالیت می نماید.  با توجه به پتانسیل موجود، این مرکز تلاش می نماید تا به قطب کشوری و منطقه ای پژوهش های مرتبط با مراقبت های پرستاری و مامایی تبدیل گردد، و از متولیان طراحی، هدایت و اجرای طرح های تحقیقاتی با هدف حل مشکلات مددجویان و بیماران در زمینه مراقبت های پرستاری و مامایی در سطح کشور و منطقه باشد.