previous pauseresume next

                                                                          

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال ۹۷

شماره طرح

طرح های پایان یافته در سال ۹۷

نویسنده طرح

۲۹۴۰۸۳

"بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش آموزش تریاژ "نمایه شدت اورژانس" به روش الکترونیک و کارگاه آموزشی بر میزان آگاهی و رضایت پرستاران اورژانس بیمارستان هاي جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳ "

دکتر احمد رضا یزدان نیک

۲۹۵۰۱۳

"بررسی وضعیت اجرای مراقبتهای تنفسی در بخش های ویژه بیمارستان منتخب"

دکتر احمد رضا یزدان نیک

۲۹۵۲۴۴

طراحی و راه اندازی نرم افزار بانک اطلاعاتی ثبت و ارزیابی زخم در مرکز تحقیقات ترمیم زخم"

مهین معینی 

۲۹۴۱۴۷

بررسی تاثیرتمرین با توپ زایمانی در دوران بارداری بر خودکارآمدی و درد زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۴

مروارید قصاب شیرازی

۲۹۳۲۹۱

ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای ۳۰ سال شهر اصفهان

دکتر ماهرخ کشوری

۲۹۵۱۴۱

 

بررسی تأثیر ژل مرطوب کننده دهانی حاوی آلوئه ورا و اسانس نعناع بر خشکی و تشکیل پلاک مخاطی در بیماران اینتوبه بستری در بخش ویژه بیمارستان امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر احمدرضا یزدان نیک

۲۹۲۱۹۵

بررسی موانع غربالگری سرطان پستان از دیدگاه زنان ساکن استان اصفهان در سال ۱۳۹۲

دکتر فریبا طالقانی

۲۹۵۰۲۶

بررسی تاثیر حمایت معنوی- مذهبی به شیوه  الکترونیک بر خودکارآمدی و ترس از زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهر اصفهان

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۵۰۵۴

بررسی مقایسه ای هوش معنوی  در زنان باردار پر خطر و کم خطر و ارتباط آن با حس انسجام و ترس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهراصفهان

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۴۲۲۸

طراحی، اجرا و بکارگیری تکنیک نمایشی بر سرعت عمل و رضایت دانشجویان مامایی در اداره مراحل زایمان: گامی به سوی ارتقای سطح مراقبت و سلامت از زنان باردار در محیط لیبر

سهیلا محمدی ریزی

۲۹۴۱۴۷

بررسی تاثیر تمرین با توپ زایمانی در دوران بارداری بر خودکارآمدی و درد زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۴

دکتر شهناز کهن