previous pauseresume next

                                                                          

بازدید معاون محترم پژوهشی دانشگاه از مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

روزسه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه( دکتر شقایق حق جوی)، طی بازدید حضوری از مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی، ضمن ارزیابی دقیق‌تری از وضع موجود، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه مراکز تحقیقاتی ، نقطه نظرات تیم مدیریت و مسئولان مجموعه مراکزو اساتید را دریافت و تصمیمات لازم گرفته شد. درانتهای این بازدید، از اعضاء هیات علمی فعال مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده، که بیشترین برون دادهای پژوهشی را درارزشیابی سال ۱۳۹۶ برای این مرکز کسب کرده بودند، (دکتر موسی علوی، دکتر فریبا طالقانی، دکتر محسن شهریاری و دکتر محبوبه نم نباتی) تقدیر شد.