طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

 

 

 

ردیف

عنوان طرح

کد مصوب

۱

طراحی، اجرا و بکارگیری تکنیک نمایشی بر سرعت عمل و رضایت  دانشجویان مامایی دراداره مراحل زایمان: گامی به سوی ارتقای سطح مراقبت و سلامت از زنان بارداردر محیط لیبر

۲۹۴۲۲۸