اعضا

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر زهرا برومندفر

سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDمامایی

۲

دکتر فریبا طالقانی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDپرستاری

۳

دکتر اشرف کاظمی

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

۴

دکتر شهناز کهن

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

۵

دکتر زهرا بهبودی مقدم

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDبهداشت باروری

۶

دکتر مهناز نوروزی

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

۷

مریم کیان پور

عضو هیئت علمی نیمه وقت

فوق لیسانس مامایی

۸

میترا صوابی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

فوق لیسانس  مامایی

۹

محبوبه تائبی

عضو هیئت علمی تمام  وقت

   فوق لیسانس مامایی

۱۰

نفیسه سادات نکویی

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانس مامایی