اعضای هیأت مؤسس مرکز تحقیقات سلامت زنان ۱۳۹۴

 

 

ردیف

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

پروین بهادران

سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانس مامایی

۲

دکتر فریبا طالقانی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDپرستاری

۳

دکتر اشرف کاظمی

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

۴

دکتر شهناز کهن

عضو هیئت علمی تمام وقت

PhDبهداشت باروری

۵

دکتر زهرا بهبودی مقدم

عضو هیئت علمی نیمه وقت

PhDبهداشت باروری