previous pauseresume next

    

جلسه مرکز تحقیقات ترمیم زخم

جلسه مرکز ترمیم زخم در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲ و در ساعت ۳/۳۰  بعد از ظهر با حضور اعضاء محترم در سالن شورای مرکز برگزار گردید. طی این نشست اعضای محترم حاضر در جلسه پیشنهاداتی جهت برگزاری دوره های آموزشی و انجام طرح های تحقیقاتی مربوط به زخم به منظور ارتقاء و پیشرفت مرکز؛ ارائه و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه روسای مجموعه مراکز تحقیقاتی

بسمه تعالی

جلسه رؤسای مجموعه مراکز تحقیقاتی در روز شنبه ۹۴/۱۲/۱ساعت ۳/۳۰ بعدازظهر در سالن شورای مرکز برگزار گردید. در این نشست درباره ی عقد تفاهم نامه های مشترک و برگزاری جلسات مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی با  سایرمراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی بحث و گفتگو شد

تست

جلسه مشترک مابین مرکز ترمیم زخم وبیمارستان سوانح وسوختگی

جلسه مشترکی مابین مرکز ترمیم زخم دانشکده ی پرستاری و مامایی با ریاست محترم بیمارستان سوانح سوختگی ،جناب آقای دکتر فریدون عابدینی و مترون وسوپروایزر آموزشی آن مرکز در بیمارستان سوانح سوختگی در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۴ برگزار گردید . طی این نشست در مورد طرح های تحقیقاتی مشترک بین مرکز ترمیم زخم و بیمارستان سوانح سوختگی از جمله راه اندازی کلینیک ترمیم زخم در آن بیمارستان بحث و گفتگو شد .

جلسه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی با پژوهشکده قلب وعروق

 

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ جلسه ی مشترکی مابین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی با مرکز تحقیقات قلب با حضور ریاست ومعاونین مراکز، در آن مرکز برگزار شد . که طی این نشست در مورد زمینه های کاری مشترک ودر زمینه پژوهش و طرح های تحقیقاتی در حال اجرای پژوهشکده ی قلب و عروق بحث و تبادل نظر شد .

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS