previous pauseresume next

جلسه روسای مجموعه مراکز دانشکده پرستاری ومامایی با مدیر ارتباط با صنعت

   در تاریخ ۹۵/۳/۵ روز چهارشنبه ساعت ۱۳جلسه ای با حضور روسای مجموعه مراکز دانشکده پرستاری ومامایی با مدیر ارتباط با صنعت جناب آقای دکتر ریسمانچیان در سالن شورای آن مرکز برگزار گردید .در این جلسه در مورد ارتباط دانشکده پرستاری با صنعت وپروژه های تحقیقاتی مشترک این دانشکده با مراکز صنعتی بحث وتبادل نظر انجام گردید.

اولین کارگاه مدیریت زخم در دانشکده پرستاری ومامایی

          در تاریخ ۹۵/۳/۵ روز چهارشنبه ساعت ۸ صبح اولین کارگاه مدیریت زخم توسط شرکت درمان تجهیز آپادانا(دتاکو)با همکاری مرکز تحقیقات ترمیم زخم در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید.دراین کارگاه برخی ازاساتید محترم وپرسنل پرستاری ودانشجویان شرکت داشته و جناب آقای رضا دریابیگی ،آقای اسفندیاری،آقای باقری وآقای دکترحلاج از کشور سوئد بعنوان مدرس حضور داشتند ،در این کارگاه در مورد آناتومی وفیزیولوژی پوست ،انواع زخم وفیزیولوژی بهبودآن،محصولات نوین در درمان زخم وتکنولوژی درمان زخم گفتگو شد ، این کارگاه در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.

برگزاری اولین نشست کمیته اخلاق در سلامت دانشگاه

     دوشنبه ۳خرداد ۱۳۹۵، اولین نشست کمیته اخلاق در سلامت دانشگاه ،در محل مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور نمایندگان معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتی ،معاونت درمان،گروه اخلاق پزشکی دانشگاه  از ساعت ۱۰تا ۱۲  برگزارگردید .شرکت کنندگان در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع یاد شده پرداختند.

برگزاری جلسه روسای مجموعه مراکز پرستاری ومامایی با رابط شرکت ساساکاوا

     جلسه روسای مجموعه مراکز دانشکده پرستاری ومامایی با خانم دکتر ساچیکوهوسایا رابط موسسه بین المللی شرکت ساساکاوا(موسسه خیرین حمایت از فعالیت های پژوهشی در کشور های مختلف )درروز دوشنبه مورخ۱۳۹۵/۲/۲۷در سالن شورای این مرکز برگزار گردید که هدف از برگزاری این جلسه انجام طرح های تحقیقاتی مشترک دانشکده پرستاری ومامایی با کشور ژاپن میباشد. در این جلسه در رابطه با عناوین پیشنهادی طرح های تحقیقاتی بحث وگفتگو شد..

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی با مرکز پر فشاری خون

جلسه بین مرکز تحقیقات پرفشاری خون ومجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی  ساعت ۷:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۲در سالن شورای مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی  برگزار گردید. آقای دکتر خسروی رییس مرکز تحقیقات پر فشاری خون ضمن معرفی دو مرکز پرفشاری خون وinterventional cardiologyوهمکاری بین دو مرکز صحبت هایی ارائه نمودند،در این جلسه در رابطه با طرح های تحقیقاتی مشترک بین دو مرکز بحث وتبادل نظر انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS