previous pauseresume next

    

تبریک به آقای دکتر محسن شهریاری

 جناب آقای دکتر شهریاری معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی ارتقا مرتبه شما از استادیاری به دانشیاری راتبریک عرض نموده ،از این رو اساتید وپرسنل واعضای محترم مرکز این موفقیت را به شما تبریک گفته، امید است در پناه ایزد منان موفق وکامیاب باشید.

جلسه مرکز تحقیقات ترمیم زخم

جلسه مرکز ترمیم زخم در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲ و در ساعت ۳/۳۰  بعد از ظهر با حضور اعضاء محترم در سالن شورای مرکز برگزار گردید. طی این نشست اعضای محترم حاضر در جلسه پیشنهاداتی جهت برگزاری دوره های آموزشی و انجام طرح های تحقیقاتی مربوط به زخم به منظور ارتقاء و پیشرفت مرکز؛ ارائه و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه روسای مجموعه مراکز تحقیقاتی

بسمه تعالی

جلسه رؤسای مجموعه مراکز تحقیقاتی در روز شنبه ۹۴/۱۲/۱ساعت ۳/۳۰ بعدازظهر در سالن شورای مرکز برگزار گردید. در این نشست درباره ی عقد تفاهم نامه های مشترک و برگزاری جلسات مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی با  سایرمراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی بحث و گفتگو شد

جلسه مشترک مابین مرکز ترمیم زخم وبیمارستان سوانح وسوختگی

جلسه مشترکی مابین مرکز ترمیم زخم دانشکده ی پرستاری و مامایی با ریاست محترم بیمارستان سوانح سوختگی ،جناب آقای دکتر فریدون عابدینی و مترون وسوپروایزر آموزشی آن مرکز در بیمارستان سوانح سوختگی در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۴ برگزار گردید . طی این نشست در مورد طرح های تحقیقاتی مشترک بین مرکز ترمیم زخم و بیمارستان سوانح سوختگی از جمله راه اندازی کلینیک ترمیم زخم در آن بیمارستان بحث و گفتگو شد .

جلسه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی با پژوهشکده قلب وعروق

 

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ جلسه ی مشترکی مابین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی با مرکز تحقیقات قلب با حضور ریاست ومعاونین مراکز، در آن مرکز برگزار شد . که طی این نشست در مورد زمینه های کاری مشترک ودر زمینه پژوهش و طرح های تحقیقاتی در حال اجرای پژوهشکده ی قلب و عروق بحث و تبادل نظر شد .

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS