previous pauseresume next

    

جلسه روسای مجموعه مراکز تحقیقاتی

بسمه تعالی

جلسه رؤسای مجموعه مراکز تحقیقاتی در روز شنبه ۹۴/۱۲/۱ساعت ۳/۳۰ بعدازظهر در سالن شورای مرکز برگزار گردید. در این نشست درباره ی عقد تفاهم نامه های مشترک و برگزاری جلسات مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی با  سایرمراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی بحث و گفتگو شد

تست

جلسه مشترک مابین مرکز ترمیم زخم وبیمارستان سوانح وسوختگی

جلسه مشترکی مابین مرکز ترمیم زخم دانشکده ی پرستاری و مامایی با ریاست محترم بیمارستان سوانح سوختگی ،جناب آقای دکتر فریدون عابدینی و مترون وسوپروایزر آموزشی آن مرکز در بیمارستان سوانح سوختگی در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۴ برگزار گردید . طی این نشست در مورد طرح های تحقیقاتی مشترک بین مرکز ترمیم زخم و بیمارستان سوانح سوختگی از جمله راه اندازی کلینیک ترمیم زخم در آن بیمارستان بحث و گفتگو شد .

جلسه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی با پژوهشکده قلب وعروق

 

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ جلسه ی مشترکی مابین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی با مرکز تحقیقات قلب با حضور ریاست ومعاونین مراکز، در آن مرکز برگزار شد . که طی این نشست در مورد زمینه های کاری مشترک ودر زمینه پژوهش و طرح های تحقیقاتی در حال اجرای پژوهشکده ی قلب و عروق بحث و تبادل نظر شد .

جلسه مرکز با اعضاء در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲

 

در تاریخ۹۴/۱۱/۱۲، ساعت ۳:۳۰بعداز ظهر ، جلسه ای با مشارکت اعضا مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی صورت گرفت که در این نشست از اعضای برگزیده مرکز در سال ۹۳ (سر کار خانم دکتر طالقانی –سر کار خانم دکتر کهن –سرکار خانم معینی ) تقدیر به عمل آمد . در این جلسه در مورد اطلاع رسانی و ارتباط با سایر مراکز و موضوع سایت اینترنتی مرکز تحقیقات گفتگو شد . همچنین با عضویت سر کار خانم طیبه مهرابی در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی موافقت شد .

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS