previous pauseresume next

    

طرح های پایان یافته

ردیف عنوان نویسنده طرح کد مصوب
۱ خطاهای دارویی و راهکارهای پیشگیرانه از آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از خطاهای دارویی و عوامل موثر برآن در سال ۱۳۹۳ صدیقه فرضی ۲۹۴۰۰۵
۲ بررسی ارتباط سخت رویی با دیدگاه مثبت در دوران بارداری وپس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان در سال۱۳۹۳ سهیلا محمدی ریزی ۲۹۳۲۴۷
۳ بررسی مقایسه ای رفتار های ارتقاءدهنده سلامتی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۳ زهرا باقرصاد ۲۹۳۲۸۵
۴ بررسی ارتباط صلاحیت بالینی با خود کار آمدی بالینی در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ سهیلا محمدی ریزی ۲۹۳۲۱۵
۵ بررسی اعتقاد بهداشتی زنان با اضافه وزن و چاق تحت مراقبت قبل از بارداری در مورد وزن هنگام بارداری ۱۳۹۲ زهرا مالوردی ۲۹۳۱۴۰
۶ بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با عادات غذایی دختران نوجوان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳" اشرف کاظمی ۲۹۳۱۳۹
۷ تبیین نیازهای زنان باردار پرخطر در زمان استراحت در بستر : یک مطالعه پدیدار شناسی ۱۳۹۲ مژگان جانی قربان ۲۹۳۱۶۵
۸ بررسی ارتباط سبک زندگی و شیر دهی مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ زهرا سهرابی ۲۶۳۲۲۶
۹ بررسی عملکرد پرستاران زمان اکسیژن درمانی با استانداردهای مراقبتی در بخش نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال۱۳۹۲ زهره قضاوی ۲۹۴۰۰۴
۱۰ بررسی تأثیر ارتباط اولیه پرسنل بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در اتاق عمل بیمارستان الزهراء شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ لیلا اکبری ۲۹۳۰۷۸

صفحه‌ها