previous pauseresume next

    

اعضای هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی ۱۳۹۵

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر محسن شهریاری

معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۲

دکتر موسی علوی

سرپرست مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۳

دکتر فریبا طالقانی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۴

دکترمسعود بهرامی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۵

دکتر علیرضا ایرج پور

عضو هیئت علمی نیمه وقت

Ph.dپرستاری

۶

سعید پهلوان زاده

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانسپرستاری

۷

دکتر زهرا عبدیزدیان

عضو هیئت علمی نیمه وقت

متخصص اطفال

۸

دکتر شهناز کهن

عضو هیئت علمی نیمه وقت Ph.d-بهداشت باروری

 

 

۹

دکتر علی ضرغام

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

 

۱۰

 

فریبا فهامی

 

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانس مامایی

۱۱

دکتر ماهرخ کشوری

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۱۲

دکتر احمد رضا یزدان نیک

عضو هیئت علمی نیمه وقت

Ph.dپرستاری

۱۳

محبوبه والیانی

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانسمامایی

۱۴

دکتر نصرا... علیمحمدی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۱۵

دکتر جهانگیر مقصودی

عضو هیئت علمی تمام وقت

Ph.dپرستاری

۱۶

زهرا قضاوی

عضو هیئت علمی نیمه وقت

فوق لیسانس پرستاری

۱۷

طیبه مهرابی

عضو هیئت علمی تمام وقت

فوق لیسانس پرستاری