previous pauseresume next

برگزاری همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته

در این همایش دکتر شقایق حق جوی جوانمرد (معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه) طی سخنرانی خود ضمن اظهار رضایتمندی از طرح های تحقیقاتی انجام شده و بیان توجه روز افزون به این نوع از پژوهش ها در راستای پاسخ به نیاز جامعه در دانشکده ها و مجموعه مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه، توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری و فعالیت های پژوهشی بین دانشکده ای و بین رشته ای را یک ضرورت بیان نمود.